Popoludnie s materinským jazykom

Popoludnie s materinským jazykom

Termín: 17. – 21. 2. 2020, 19. 2. 2020 (Popoludnie s materinským jazykom)

5. – 9. ročník

Zodpovední: Labudová, Vilčková

21. február je Medzinárodným dňom materinského jazyka.

Práve deň, akým je Medzinárodný deň materinského jazyka, je vhodnou príležitosťou pripomenúť si, že zásluhou sv. Cyrila a Metoda, Antona Bernoláka, Ľudovíta Štúra a ďalších má slovenský jazyk kodifikovanú podobu a denne ho používame ako štátny jazyk.

V týždni od 17. 2. do 21. 2. 2020 sme v rámci hodín slovenského jazyka a literatúry v 6. – 9. ročníku vytvárali skupinové projekty. Žiaci si vybrali tému z vývinu slovenského jazyka: Konštantín a Metod, Anton Bernolák, Ľudovít Štúr, Martin Hattala či celkový prehľad vývinu, rozdelili si úlohy, vypracovali projekt na A1 výkres a nakoniec ho prezentovali pred triedou. Siedmaci vytvorili nástenku na tému: Deň materinského jazyka. Nezabudli sme ani na našich rómskych žiakov, ktorí vytvárali projekty o rómskom jazyku, o jeho pôvode a porovnávali rómske a slovenské slová.  

19. 2. 2020 sa žiaci 5. – 9. ročníka mohli zúčastniť Popoludnia s materinským jazykom. Žiaci si vytvorili skupiny a súťažili v rôznych disciplínach. Prvou úlohou bolo vymyslieť názov skupiny a následne ho napísať v hlaholike. Druhou disciplínou bola súťaž Riskuj, v ktorej museli odpovedať na otázky o Konštantínovi a Metodovi, A. Bernolákovi, Ľ. Štúrovi a na otázky z vývinu jazyka, pričom si mohli vybrať sumu otázky (za 100, 200, 300 a 400). Treťou úlohou bolo poskladať čo najrýchlejšie puzzle známych jazykovedcov na interaktívnej tabuli. Nasledovala úloha s nárečovými slovami, v ktorej mali žiaci počas dvoch minút priradiť správne nárečové slovo a jeho spisovný ekvivalent. Poslednou úlohou bol nárečový kvíz. Žiaci zaraďovali nárečové texty k východoslovenským, západoslovenským či stredoslovenským nárečiam. Najviac bodov získala skupina v zložení: Juraj Šandrej, Nina Pitková a Tamara Krajníková z 8. A, ktorí získajú diplom za úspešné vyriešenie úloh na Popoludní s materinským jazykom.