kaciatko9

108 údaje   FormattingHelp Simple markup works in:
Miesto, Podujatie, Zodpovedný, Info text, Text odkazu

abc\-def
abcdef
      abc-
def
 
==abc== →     abc
**abc**abc
*abc*abc
++abc++abc
_abc_abc
__abc__abc
\**
  Links How to enter links:

Internal links: options list. Other links: next line. Separate multiple links with |. Separate link texts for multiple links also with |.

External links: site name
external Link www.cmsimple-xh.com

Links to blogentries: URL starting with ?
internal Link ?Start&action=view

Links to subsite pages: URL starting with /
internal Link /nl/?Start:Page ... etc.

PDF/ Word-files in download folder: just the file name (case-sensitive)
PDF Document   Abcdefg.pdf
Word Document   Abcdefg.doc(x)

External PDF: [www.]website.xx/.../x.pdf

Plán podujatí na obdobie August 2018Október 2019

Dátum Čas Miesto Podujatie Zodpovedný
November 2017
Dátum Čas Miesto Podujatie Zodpovedný
02.11.2017 09:00 Telocvičňa Cirkus Pinka - divadlo pre I. st. p. Batoryová
08.11.2017 IX.A Rozvíjanie finančnej gramotnosti - blokové vyučovanie v IX.A
10.11.2017 III.A IV.A,B Škola chrbta nácvik prvej pomoci
10.11.2017 Hodina deťom - verejná zbierka Mgr. Jacko
10.11.2017 E-testovanie - príprava piatakov na celoslovenské Testovanie 5 ZRŠ
10.11.2017 VI.A Dopravná výchova - blokové vyučovanie v VI.A Ing. Štramová
15.11.2017 13:30 h Zborovňa školy Pedagogická rada zameraná na hodnotenie prospechu, správania a dochádzky žiakov za 1. štvrťrok školského roku
16.11.2017 KOMPARO - testovanie žiakov VIII. ročníka ZRŠ
20. až 24.11.2017 Týždeň protidrogových aktivít Mgr. Olejníková, Mgr. Jacko
21.11.2017 III.A, V.A Naučme sa spolu vychádzať /Deň tolerancie/ - stretnutie so sociálnym pedagógom RŠ, CPPPaP Levoča
22.11.2017 Testovanie 5
22.11.2017 VII.A, VII.B Kyberšikana - stretnutie so sociálnym pedagógom CPPPaP Levoča, RŠ
30.11.2017 Expert geniality show Ing. Štramová
30.11.2017 Všetkovedko Mgr. Toporcerová
December 2017
Dátum Čas Miesto Podujatie Zodpovedný
01. až 15.12.2017 Školské kolá olympiád - NEJ, ANJ, GEO, DEJ Vyučujúci predmetov
04.12.2017 Šaliansky Maťko - školské kolo Mgr. Farkašová
05.12.2017 Tabak - tichý nepriateľ - stretnutie ôsmakov so sociálnym pedagógom
06.12.2017 I. stupeň Mikuláš + Pečieme medovníky RŠ, OVČA pri MsÚ
07. až 08.12.2017 Pytagoriáda - školské kolo Mgr. Jacková
07.12.2017 13:30 h - 15:00 Vyplácanie cestovného Triedni učitelia
12.12.2017 Deň boja proti AIDS - stretnutie deviatakov so sociálnym pedagógom
14.12.2017 15:30 h Mestské kino Strieborná hviezdička - mestský vianočný program našej školy Mgr. Jacková
21. až 22.12.2017 Telocvičňa školy Sférické kino pre I. a II. stupeň
23.12.2017 až 05.01.2018 Vianočné prázdniny nástup do školy 8.1.2018
Január 2018
Dátum Čas Miesto Podujatie Zodpovedný
08. až 12.01.2018 Plejsy Krompachy Lyžiarsky výcvik - žiaci 7. a 8. ročníka Mgr. Vladimír Kubovčík
11.01.2018 15:30 h 7.B Stretnutie rodičov žiakov 9.ročníka s výchovnou poradkyňou Mgr. Ľudmila Jacková