Vyučovacie predmety

Názov predmetu

Skratka

Anglický jazyk ANJ
Biológia BIO
Cvičenia z fyziky CVF
Cvičenia z matematiky CVM
Cvičenia zo slov.jazyka a literatúry CSL
Cvičenia z anglického jazyka CSS
Cvičenie z biológie BII
Človek a príroda CAR
Človek a spoločnosť CLS
Človek a svet práce CSP
Dejepis DEJ
Ekológia EKL
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Geografia GEO
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatika INF
Matematika MAT
Matematický seminár MTM
Náboženská výchova NBV
Nemecký jazyk NEJ
Nepovinné predmety NEP
Občianska výchova OBV
Písanie PXS
Pohybová a športová príprava PSR
Pohybová a športová výchova POW
Pracovné vyučovanie PVC
Príroda a spoločnosť PIG
Prírodopis PRI
Prírodoveda PDA
Slovenský jazyk a literatúra SJL
Telesná výchova TEV
Triednicka hodina THF
Tvorba a ochrana životného prostredia TOZ
Tvorba životného prostredia TBR
Vlastiveda VLA
Výchova k manželstvu a rodičovstvu VMR
Výtvarná výchova VYV
Zemepis ZEM
Tvorivé čítanie TEF
Tvorivé písanie TOF
Prvouka PVO
Komunikačné zručnosti KMN
Regionálna výchova RGV
Technická výchova TEH