Projekt EÚ - Škola pre všetkých

 

 

 

 Základná škola, Palešovo námestie 9, 053 04  Spišské Podhradie

 

"Škola pre všetkých"

 

Kód projektu:  312011U619

Operačný program:  Ľudské zdroje

Spolufinancovaný z:  ESF

Prioritná os:  312010-1.Vzdelávanie

Špecifický cieľ:  312010011-1.1.1 Zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov

Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít:  36 mesiacov

Začiatok realizácie aktivít: 09/2019

Ukončenie realizácie aktivít:  08/2022

Celková výška oprávnených výdavkov:  88 020,00 €

Typ projektu:  Dopytovo-orientovaný projekt

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

 www.esf.gov.sk                                           www.minedu.sk